Privacybeleid

BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

In verband met het gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op haar website, mobiele site en mobiele apps, kan E-ZICOM, als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken. Onder persoonsgegevens wordt verstaan elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. E-ZICOM streeft ernaar de privacy van zijn prospects en bezoekers van zijn website, mobiele site en mobiele apps te respecteren. Elke verwerking van persoonsgegevens die in het kader van de toegankelijke diensten wordt uitgevoerd, is in overeenstemming met de toepasselijke lokale regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder inzake de bepalingen van de Franse wet “bescherming van persoonsgegevens” van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de algemene verordening gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) of “AVG”. E-ZICOM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om de correcte toepassing van deze regels te garanderen, heeft E-ZICOM een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die de preferente bemiddelaar is van de Franse Autoriteit Bescherming van Persoonsgegevens (CNIL). E-ZICOM past ook de nodige interne procedures toe om de bewustwording van de werknemers te vergroten en de naleving van de regels binnen het bedrijf te waarborgen.

WAT ZIJN DE VERPLICHTINGEN VAN E-ZICOM OP HET GEBIED VAN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS?

E-ZICOM verbindt zich ertoe om een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens van de klanten, prospects, gebruikers van de website, de mobiele site en de mobiele toepassingen en ieder ander persooon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, te waarborgen. E-ZICOM verbindt zich ertoe de regels na te leven die van toepassing zijn op alle verwerkingen van persoonsgegevens die ze uitvoert.

E-ZICOM heeft zich in het bijzonder verbonden tot de volgende beginselen:

• Uw persoonsgegevens worden op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier verwerkt (rechtmatigheid, billijkheid, transparantie).

• Uw persoonsgegevens worden voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden (doelbinding).

• Uw persoonsgegevens worden op een passende en relevante manier bewaard en zijn beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (dataminimalisatie).

• Uw persoonsgegevens zijn nauwkeurig, worden actueel gehouden en alle redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat gegevens die onnauwkeurig zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zonder uitstel worden gewist of gecorrigeerd (nauwkeurigheid). E-ZICOM treft passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico dat inherent is aan de verwerkingsactiviteiten, om aan de wettelijke vereisten te voldoen en om de rechten en gegevens van de betrokkenen te beschermen vanaf het begin van de opzet van de verwerkingsactiviteiten. Bovendien legt E-ZICOM contractueel hetzelfde niveau bescherming van persoonsgegevens op aan zijn onderaannemers (dienstverleners, leveranciers, enz.). Tot slot verbindt E-ZICOM zich ertoe alle andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens na te leven, en meer in het bijzonder met betrekking tot de rechten die aan de betrokken personen worden toegekend, de bewaartermijnen voor persoonsgegevens en de verplichtingen omtrent grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens.

WAT IS HET DOEL VAN DE GEGEVENS DIE DOOR E-ZICOM KUNNEN WORDEN VERZAMELD?

1. Middelen voor het verzamelen van uw gegevens In het kader van onze relatie kunt u uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons verstrekken, onder meer op onze website, onze mobiele apps wanneer u op het internet surft, aankopen doet, verschillende verzamelformulieren invult, wanneer u zich abonneert op een e-nieuwsbrief, wanneer u een account aanmaakt, wanneer u een aanvraag indient, wanneer u opmerkingen plaatst op onze sociale netwerkpagina’s, wanneer u contact opneemt met E-ZICOM of wanneer u ons op een andere manier uw persoonlijke gegevens verstrekt.

2. Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met het oog op aankopen, klantenservice, behandeling van uw verzoeken en/of klachten, maar ook om de veiligheid en de beveiliging van diefstal te waarborgen en fraude te bestrijden.

Naast de gevallen waarin uw toestemming is verkregen (met name om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen), is met name de verwerking van uw gegevens voor de verschillende hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk:

• om de uitvoering van het verkoopcontract te verzekeren,

• met het oog op de legitieme belangen die E-ZICOM nastreeft (met inbegrip van de ontwikkeling van nieuwe diensten en aanbiedingen, verbetering van de klantenservice, enz.)

In het bijzonder worden uw gegevens gebruikt:

• om u te laten profiteren van alle diensten of voordelen die beschikbaar zijn op de website van E-ZICOM, de mobiele site en de mobiele apps•, om u in staat te stellen om onze website te surfen,

• om onze informatie, meldingen, aanbiedingen en andere vormen van dienstverlening beter af te stemmen op uw interesses,

• ter verrijking door het delen van bepaalde informatie met bevoorrechte commerciële partners met het doel om onze kennis van uw interesses te verbeteren en om ons in staat te stellen u aanbiedingen en andere vormen van gepersonaliseerde diensten toe te sturen (onder voorbehoud van uw voorafgaande instemming, indien vereist, en met inachtneming van uw recht van verzet, in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake commerciële prospectie),

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

E-ZICOM verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Bovendien bewaart E-ZICOM uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de door de geldende wetgeving opgelegde bewaartermijnen. Deze bewaartermijnen worden vastgesteld op basis van de verwerkingsdoeleinden die door E-ZICOM worden uitgevoerd en houden rekening met de toepasselijke wettelijke bepalingen die een specifieke bewaartermijn voor bepaalde categorieën van gegevens opleggen, met eventuele toepasselijke verjaringstermijnen en met de aanbevelingen van de CNIL (de Franse controle-autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens) met betrekking tot bepaalde categorieën van gegevensverwerking.

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

1. Ontvangers van uw gegevens De gegevens die op de website, mobiele site en mobiele apps van E-ZICOM worden verzameld, kunnen aan derden (bijv. transportbedrijven) worden doorgegeven. We herinneren u eraan dat E-ZICOM van zijn dienstverleners verlangt dat zij strikte vertrouwelijkheids- en beschermingsmaatregelen voor deze gegevens te treffen.

2. AVGGegevensoverdracht buiten de Europese Unie Sommige van de hierboven genoemde ontvangers kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn en kunnen toegang hebben tot alle of een deel door E-ZICOM verzamelde persoonsgegevens. In dit kader verbindt E-ZICOM zich ertoe de gegevensbescherming volgens de strengste regels te waarborgen, met name door per geval contractuele clausules te ondertekenen die gebaseerd zijn op het model van de Europese Commissie, of elk ander mechanisme dat in overeenstemming is met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt door een dienstverlener buiten de Europese Economische Ruimte en waarvan het land door de Europese Commissie niet wordt beschouwd als een land dat een passend niveau van bescherming biedt.

HOE OEFENT U UW RECHTEN UIT?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u te allen tijde uw recht van toegang, correctie en verwijdering van uw gegevens uitoefenen, alsook uw recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzetten en tegen het overdragen van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u het wettelijke recht om richtlijnen te definiëren over het lot van uw persoonlijke gegevens na overlijden. Daarnaast kan iedere persoon die minderjarig is op het moment dat zijn persoonlijke gegevens worden verzameld, deze zo snel mogelijk laten verwijderen. Deze rechten kunnen schriftelijk worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het volgende adres: E-ZICOM Délégué à la Protection des Données / Data Protection Officer 46-48 RUE GAY LUSSAC, 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE, FRANKRIJK. In dit kader vragen wij u om bij uw aanvraag de nodige elementen voor uw identificatie te vermelden (naam, voornaam, e-mail) alsook alle andere informatie die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Voor bepaalde specifieke diensten kunnen deze rechten rechtstreeks online worden uitgeoefend (beheer van uw gebruikersaccount, beheer van uw aankopen). U heeft ook het recht om een beroep te doen op de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL) in geval van schending van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Wanneer u in contact komt met onze klantenservice, kan uw gesprek worden opgenomen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, het voorkomen van geschillen en kwaadwillige gesprekken. Als u zich niet wilt laten registreren, geef dit dan direct door aan de adviseur. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. Daar waar dit wettelijk verplicht is, worden uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gebruikt voor elektronische prospectie. Als u de elektronische nieuwsbrief van E-ZICOM niet meer per e-mail wilt ontvangen, kunt u op de link onderaan elke nieuwsbrief klikken om uw af te melden. Als u geen aanbiedingen van E-ZICOM en onze partners wilt ontvangen, kunt u uw communicatievoorkeuren in uw profiel bijwerken door in te loggen op uw E-ZICOM account.

COOKIES

Om de kwaliteit van de diensten die op de site worden aangeboden en deze beter op uw verwachtingen af te stemmen, kan E-ZICOM gebruik maken van “cookies”, tekstbestanden die worden gebruikt om uw terminal te identificeren wanneer u verbinding maakt met een van onze diensten. Door het plaatsen van een cookie of tracking cookie in uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) kan E-ZICOM persoonlijke informatie en gegevens verzamelen.

Afhankelijk van uw keuze van de terminalinstellingen staan cookies onder andere toe:

• om de belangrijkste kenmerken van E-ZICOM’s site te gebruiken,

• om onze website te optimaliseren en om mogelijke technische problemen op te sporen,

• uw keuzes en voorkeuren te onthouden en uw gebruikersinterface aan te passen,

• om statistieken op te stellen voor het beheer van het verkeer en het gebruik van de verschillende elementen waaruit de website van E-ZICOM bestaat (bezochte rubrieken, de door de internetgebruiker afgelegde weg) om de ergonomie van de site en het belang van de aangeboden diensten te verbeteren,

• de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te evalueren door het aantal verkopen en clicks op basis van onze reclame-investeringen bij te houden en te evalueren,

• om de inhoud te kennen van de pagina’s die u bezoekt, de zoekopdrachten die u uitvoert, de informatie die u kiest om te delen wanneer u zich registreert op andere sites, de pagina’s en websites die u mogelijk hebt bezocht,

• om informatie te delen met andere websites om u te voorzien van relevante advertenties en aankondigingen,

• om informatie te delen op sociale netwerken. Afhankelijk van de door u gekozen instellingen met betrekking tot het gebruik van cookies, kunnen bepaalde cookies worden uitgegeven of gelezen door derden (aanbieders van reclamediensten, communicatiebureaus, enz.) wanneer u de E-ZICOM site bezoekt.

IT-BEVEILIGING / TRANSACTIEBEVEILIGING

Het waarborgen van de veiligheid en privacy van de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt is een prioriteit voor E-ZICOM. Wij nemen dus alle nuttige technische en organisatorische maatregelen, gezien de aard, de omvang en de context van de persoonsgegevens die u ons meedeelt en de risico’s die de verwerking ervan met zich meebrengt, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om elke vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, indringing of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, te voorkomen. Wij bieden u een veilig online betalingssysteem dat gebruik maakt van de nieuwste technologie. E-ZICOM streeft ernaar identiteitsdiefstal op het internet te bestrijden. Daarom gebruiken we bijvoorbeeld een apparaat om frauduleuze betalingen met een creditcard op te sporen. Dit apparaat is ontworpen om u te beschermen in geval van verlies of diefstal van uw bankkaart. De beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is gebaseerd op goede praktijken. Daarom vragen wij u uit om uw wachtwoorden niet aan derden te communiceren, de verbinding met uw profiel en uw sociale account systematisch te verbreken (vooral in het geval van gekoppelde rekeningen) en uw browservenster te sluiten aan het einde van uw werksessie, in het bijzonder als u toegang heeft tot het internet vanaf een computer die met anderen wordt gedeeld. Dit voorkomt dat andere gebruikers toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

E-ZICOM verzamelt of verwerkt geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder voorafgaande toestemming van de ouders of personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind dragen. Indien persoonsgegevens van kinderen worden verzameld via de website, apps of mobiele sites, hebben ouders of houders van het ouderlijk gezag de mogelijkheid om bezwaar te maken door contact met ons op te nemen op het volgende adres: contact@e-zicom.com. Daarnaast kunnen, zoals hierboven vermeld, kinderen die minderjarig zijn op het ogenblik dat hun persoonsgegevens worden verzameld, hun gegevens zo spoedig mogelijk laten wissen.

LINKS NAAR ANDERE SITES

Op verschillende pagina’s van de website van E-ZICOM kunt u klikken om naar websites van andere bedrijven te gaan. Wij raden u aan het beleid van deze sites over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens te lezen, want de voorwaarden op deze sites kunnen afwijken van de voorwaarden van E-ZICOM. E-ZICOM is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze andere websites.

CONTACT

Als u nog vragen heeft over dit beleid of over de manier waarop E-ZICOM met uw persoonlijke gegevens omgaat, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming op het volgende adres: contact@e-zicom.com.

WIJZIGINGEN

E-ZICOM behoudt zich het recht voor om het privacybeleid aan te passen en zal u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen of aanvullingen op de website. Deze versie is ontwikkeld op 03 september 2019.