Algemene verkoopvoorwaarden

1 Algemene bepalingen

1-1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard alvorens een bestelling te plaatsen.

De klant zal geen bestelling kunnen plaatsen tenzij hij/zij het daartoe bestemde vakje aanvinkt.

E.ZICOM behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In dat geval zijn uitsluitend de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing die van kracht waren op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

De klant heeft de mogelijkheid om de huidige algemene verkoopsvoorwaarden af te drukken.

1-2 Doel

Deze algemene verkoopsvoorwaarden stellen de contractuele voorwaarden vast die exclusief van toepassing zijn op elke aankoop die op de E.ZICOM website wordt gedaan door elke koper die de hoedanigheid van consument heeft.

1-3 logins

Verbindingsidentificatoren worden gegenereerd bij de eerste bestelling om de klant in staat te stellen de voor de verwerking van zijn bestelling vereiste informatie te bevestigen en in te vullen, en vervolgens toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte op de site. Deze identificatiemiddelen zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Zij mogen niet aan derden worden meegedeeld.

Bij deze stap wordt ervan uitgegaan dat de klant die zich registreert, rechtsbevoegd is om te bestellen of dat hij/zij over een volmacht beschikt indien hij/zij namens een rechtspersoon optreedt.

2 Pre-contractuele informatie

3 Bestellingen3-1 Algemene voorwaardenOm een bestelling te plaatsen, maakt de klant zijn keuze op de website www.eziclean.com en vult vervolgens op eigen verantwoordelijkheid het online bestelformulier in door alle gevraagde informatie te geven.
De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.Om een bestelling te plaatsen, kunnen klanten een of meer artikelen selecteren en deze aan hun winkelmandje toevoegen. Wanneer hun bestelling is voltooid, kunnen zij toegang krijgen tot hun winkelmandje door op de daarvoor bestemde knop te klikken.De beschikbaarheid van producten wordt aangegeven op de site, in de beschrijving van elk artikel.Wanneer de klant zijn winkelmandje raadpleegt, kan hij het aantal en de aard van de door hem gekozen artikelen controleren en kan hij de eenheidsprijs en de totale prijs van de bestelling zien. Zij zullen een of meer artikelen uit hun mandje kunnen verwijderen. Indien de klant tevreden is met zijn bestelling en deze wenst te valideren, kan hij op de knop “Valideren” klikken, waarna hij op een formulier terechtkomt waar hij ofwel zijn logingegevens, indien hij die reeds heeft, kan invoeren, ofwel zich op de site kan registreren door het hem voorgelegde formulier in te vullen met zijn persoonlijke gegevens.Zodra de klant zich heeft aangemeld of het formulier heeft ingevuld, wordt hij uitgenodigd om zijn leverings- en factureringsgegevens te controleren of te wijzigen en wordt hij ervan in kennis gesteld dat zijn aankoop pas wordt gevalideerd na betaling van de gekozen artikelen. Zij zullen dan worden uitgenodigd om hun betaling te verrichten door te worden doorverwezen naar de beveiligde betalingsinterface.Zodra E.ZICOM de betaling heeft ontvangen, verbindt E.ZICOM zich ertoe de klant onmiddellijk een e-mail te sturen met een samenvatting van de bestelling en de bevestiging van de verwerking ervan, met inbegrip van alle informatie betreffende de bestelling, de bestelde producten en de levering ervan. De verkoop wordt dan geacht te zijn gesloten.E.ZICOM behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een Klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling.De door de koper bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend. In geval van een fout bij het invoeren van de gegevens kan E.ZICOM niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen in termen van vertraging of onmogelijkheid van levering. Alle kosten in verband met het opnieuw verzenden van producten als gevolg van een fout bij het invoeren van gegevens door de klant, zijn uitsluitend voor rekening van de klant.Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst via de website www.eziclean.com of op andere partnerwebsites.Alle bestellingen die geplaatst worden op de www.eziclean.com website zijn voor het persoonlijk gebruik van de klanten of de ontvangers van de producten. Elke gedeeltelijke of volledige wederverkoop van de producten is verboden.Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd met lopende aanbiedingen.Eventuele commerciële aanbiedingen zijn slechts van toepassing indien zij uitdrukkelijk op de site worden vermeld op het ogenblik van de bestelling en indien de voorwaarden worden nageleefd. Zij kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.3-2 BestellingswijzigingWijziging van de bestelling door de koper:Aangezien bestellingen definitief en onherroepelijk zijn, is elk verzoek tot wijziging door de koper onderworpen aan aanvaarding door de verkoper.Wijziging van de bestelling door de verkoper:De verkoper is verplicht een product te leveren in overeenstemming met het bestelde product.Indien het bestelde product niet beschikbaar is, biedt de verkoper de consument, die daarmee moet instemmen, de levering aan van een gelijkwaardig product dat het bestelde product kan vervangen.Indien de klant niet akkoord gaat, leidt de onbeschikbaarheid van het bestelde product tot de annulering van de bestelling en de terugbetaling aan de consument.De verkoper mag slechts wijzigingen aan het bestelde product aanbrengen die verband houden met technische ontwikkelingen onder de voorwaarden van artikel R. 212-4, lid 4 van het Wetboek van Consumentenrecht, met de uitdrukkelijke instemming van de klant.3-3 Geldigheid van de bestellingDe verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling om gegronde redenen te weigeren en meer bepaald in het geval dat de bestelde hoeveelheden abnormaal hoog zijn in vergelijking met de hoeveelheden die gewoonlijk door de kopers in hun hoedanigheid van consument worden besteld of in het geval van een Klant met wie een geschil bestaat betreffende de betaling van een vorige bestelling.In geval van een fout bij het invoeren van de gegevens kan E.ZICOM niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen in termen van vertraging of onmogelijkheid van levering. Alle kosten in verband met het opnieuw verzenden van producten als gevolg van een fout bij de invoer door de klant, zijn uitsluitend voor rekening van de klant.3-4 IntrekkingsperiodeOvereenkomstig de artikelen L.221-18 en volgende van het Franse Wetboek van Koophandel beschikt de consument over een termijn van veertien volle dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat hij zijn beweegredenen hoeft te rechtvaardigen of boetes hoeft te betalen, met uitzondering, in voorkomend geval, van de kosten voor het terugzenden van de goederen.De termijn van veertien dagen gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door de consument of door een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, voor overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen. Bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten kan de consument zijn herroepingsrecht uitoefenen vanaf het tijdstip van sluiting van de overeenkomst.In geval van een bestelling van meerdere goederen die afzonderlijk worden geleverd of in geval van een bestelling van een goed dat uit verschillende partijen of onderdelen bestaat en waarvan de levering over een bepaalde periode is gespreid, gaat de termijn in op de datum van ontvangst van het laatste goed of de laatste partij of het laatste onderdeel.Voor overeenkomsten die voorzien in de regelmatige levering van goederen binnen een bepaalde termijn, vangt de termijn aan bij de ontvangst van het eerste goed.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

 • Log in op hun beveiligde klantenzone met hun e-mailadres en wachtwoord en vul het elektronische formulier in door te klikken op de daarvoor bestemde knop “RETRACTATIE”: https://eziclean.com/mon-compte/
 • Vul het standaardformulier voor herroeping in, dat naar de firma E.ZICOM moet worden gestuurd op het volgende adres:

46-48 RUE GAY LUSSAC94430 CHENNEVIERES SUR MARNEIk/wij (*) stel/stellen (*) u/ons (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/verrichting van diensten (*):Gesteld op (*)/ontvangen op (*):Naam van consument(en):Adres van consument(en):Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier):Datum:(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 • Of per telefoon op 01.43.89.25.79

Het E.ZICOM bedrijf zal dan binnen 48u tot 72u alle retourgegevens per e-mail toesturen.Indien de verantwoordelijkheid van de klant kan worden ingeroepen in geval van waardevermindering van de goederen ten gevolge van andere handelingen dan deze die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen, kan E.ZICOM de zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechtbanken om dit herroepingsrecht ongeldig te maken. De klant moet de goederen tijdens de herroepingstermijn met de nodige zorg behandelen en controleren.Indien het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn wordt uitgeoefend, worden alleen de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten terugbetaald; de kosten van terugzending blijven voor rekening van de klant. De terugzending van producten moet in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing…) gebeuren, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden teruggebracht; ze moeten vergezeld gaan van een kopie van het aankoopbewijs.Vergoedingsprocedure: Uiterlijk 14 dagen na de datum waarop E.ZICOM de goederen waarop de terugbetaling betrekking heeft heeft, heeft afgehaald, of binnen 14 dagen na de datum waarop de klant het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd (indien dat eerder is), betaalt E.ZICOM de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling voor de klant geen kosten met zich meebrengt.3-5 Beëindiging of annulering van de bestelling

 • De bestelling kan door de koper worden opgezegd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan E.ZICOM op het volgende adres 46-48 RUE GAY LUSSAC 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE in geval van:

– levering van een product dat niet overeenstemt met de opgegeven kenmerken van het product;- levering na de in het bestelformulier gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke datum, binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst, nadat de verkoper op dezelfde wijze en zonder resultaat is aangemaand de levering binnen een redelijke aanvullende termijn te verrichten.- prijsverhoging die niet gerechtvaardigd is door een technische wijziging van het product die door de overheid is opgelegd.

 • De bestelling kan door de verkoper worden ontbonden in geval:

van weigering door de koper om de levering in ontvangst te nemen; van niet-betaling van de prijs.4 producten4-1 ProducteigenschappenDe klant kan, alvorens een bestelling te plaatsen, kennis nemen van de essentiële kenmerken van de producten die hij wenst te bestellen door de precontractuele informatie te raadplegen die hem door de verkoper wordt meegedeeld op de website E.ZICOM.4-2 VoorraadbeschikbaarheidDe producten worden aangeboden en geleverd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product zal de verkoper de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en kan hij de koper een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden of, bij gebreke daarvan, een waardebon ter waarde van het bedrag van de bestelling, te gebruiken voor elke toekomstige bestelling.In geval van betwisting door de koper gaat de verkoper binnen 30 dagen over tot de terugbetaling van de betaalde sommen.Afgezien van de terugbetaling van de prijs van het niet-beschikbare produkt is de verkoper niet gehouden tot enige annuleringsvergoeding, tenzij de niet-uitvoering van de overeenkomst hem persoonlijk kan worden toegerekend.5 Prijzen5-1 VerkoopprijsDe prijzen van de door E.ZICOM te koop aangeboden producten worden op de site aangegeven in euro, inclusief alle belastingen maar exclusief de verwerkings- en verzendkosten en zijn geldig zolang ze op het scherm worden weergegeven.Alle bestellingen worden betaald in euro.De vennootschap E.ZICOM behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen gefactureerd worden op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van de registratie van de bestellingen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum.De producten blijven eigendom van E.ZICOM tot volledige betaling door E.ZICOM is ontvangen.Eventuele commerciële aanbiedingen zijn slechts van toepassing onder voorbehoud van uitdrukkelijke vermelding op de site op de datum van de bestelling en onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden ervan. Zij kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.5-2 Leverings- en ophaalkosten van productenDe bijkomende kosten van vervoer, levering of verzending (waarbij nog alle andere kosten ten laste van de verkoper komen), waarvan de klant vóór de bestelling op de hoogte is, verschijnen, naar keuze van de klant, in het overzicht van de bestelling vóór de betaling als bijkomende kosten die aan de prijs van het bestelde product of de bestelde producten worden toegevoegd.Voor alle geplaatste bestellingen met een waarde van minder dan € 50,00 inclusief BTW, bedragen de verzendkosten naar Frankrijk (en Corsica) :

 • CHRONOPOST levering in Relay Point: Levering de volgende dag vóór 14.00 uur in Frankrijk aan meer dan 5.000 afhaalpunten. Het Relay punt is te kiezen wanneer u bestelt: 9,99€ TTC
 • Voorspel thuisbezorging op afspraak: 24-72u levering aan huis in het tijdsbestek dat u het best past (uit de keuzes aangeboden door DPD): 9,99€ TTC
 • Bezorging door CHRONOPOST “CHRONO 13”: Levering de volgende dag vóór 13.00 uur van maandag tot zaterdag: 14,99€ TTC
 • Voor elke geplaatste bestelling met een waarde groter dan of gelijk aan 50,00€ TTC, worden de verzendkosten naar Frankrijk (en Corsica) aangeboden door DPD PREDICT. Andere vervoersoplossingen blijven verschuldigd volgens de eerder vermelde tarieven.

Voor alle bestellingen naar Europese landen en andere landen worden de verzendingskosten beheerd door onze transporteur DPD. Een simulatie wordt voorgesteld alvorens een bestelling te plaatsen.De klant moet zijn pakje bij aankomst altijd controleren. Het wordt ten zeerste aangeraden een reservering te maken bij ontvangst van het pakket bij de vervoerder.Er kan niet worden geleverd via een postbus, een postbus, onder rembours of via Poste Restante.Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in verschillende delen aan de klant worden geleverd. In dit geval betaalt de klant slechts voor één levering. Indien de klant 2 leveringsplaatsen wenst, plaatst hij 2 bestellingen, met de daaraan verbonden leveringskosten.In het geval van een technisch product dient de klant er in het bijzonder op toe te zien dat het geleverde apparaat correct werkt, en de meegeleverde gebruikershandleiding te lezen. In geval van zichtbare gebreken geniet de koper van het recht op teruggave onder de voorwaarden voorzien in dit document.5-3 PrijswijzigingDe verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met name in geval van verhoging van de kosten, met dien verstande dat in geval van een prijsverhoging na de bestelling, alleen de op de dag van deze bestelling vastgestelde prijs van toepassing zal zijn voor de klant.In geval van prijsverhoging ten gevolge van de toepassing van het tarief dat geldt op de dag van levering, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren.6 Betaling van de prijsDe prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de prijs die vermeld staat op de door E.ZICOM verstuurde orderbevestiging.
De prijs van de producten is betaalbaar, in euro, contant, op de dag van de effectieve bestelling. 6-1 Wijze van betalingDe betaling van de aankopen kan gebeuren met een kredietkaart, via de beveiligde online betaaloplossingen MERCANET, PayPal of STRIPE .De door de klant gevalideerde bestelling zal pas als effectief worden beschouwd wanneer de betrokken bankbetalingscentra hun akkoord hebben gegeven. In geval van weigering door de genoemde centra wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Bovendien behoudt E.ZICOM zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat.De BNP bank maakt online betaling mogelijk via haar bankserver in een beveiligde omgeving.
Het kredietkaartnummer van de klant wordt dus naar de servers van de bank geleid. De betaling van de klanten gebeurt rechtstreeks aan een bank in een volledig beveiligde en gecodeerde omgeving, zonder via de server van de winkel te passeren, een garantie die des te belangrijker is omdat de nummers alleen bekend zijn bij de bankpartner van E.ZICOM (BNP – MERCANET).6-2 Behoud van eigendomstitelclausuleDe verkoper blijft eigenaar van de verkochte produkten tot de volledige betaling van de prijs en de koper verbindt zich ertoe, zolang de eigendom niet op hem is overgegaan, alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen voor de goede bewaring van de produkten.7 Levering7-1 DefinitieOnder “levering” wordt verstaan de overdracht aan de consument van het fysieke bezit van of de controle over de goederen.7-2 LevertijdDe producten worden geleverd op de datum of binnen de termijn die door E.ZICOM bij de bestelling is opgegeven.Bij gebreke van enige aanduiding betreffende de datum van levering of uitvoering van de diensten, verbindt de verkoper zich er in ieder geval toe de producten te leveren of de diensten te verrichten binnen een termijn van 7 werkdagen te rekenen vanaf de bestelling.7-3 Te late leveringWanneer het bestelde produkt niet wordt geleverd of de dienst niet wordt verleend op de datum of bij het verstrijken van de termijn die is vermeld op de dag van de bestelling, gevalideerd door de betaling, kan de consument, na de verkoper vruchteloos te hebben aangemaand zijn leveringsplicht binnen een redelijke extra termijn na te komen, de overeenkomst ontbinden door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging of door middel van een schrijven op een andere duurzame drager.7-4 Plaats van leveringDe producten worden geleverd op het door de klant aangegeven adres.7-5 LeveringsvoorwaardenDe levering geschiedt door rechtstreekse overhandiging van het product aan de koper of, bij gebreke daarvan, door toezending door de verkoper van een bericht van beschikbaarheid aan de koper.Binnen vijftien dagen na het bericht van beschikbaarheid dient de koper het bestelde product af te halen.Indien het product niet binnen de aangegeven termijn wordt afgehaald, kan de verkoper, na een ingebrekestelling van de koper, die zonder gevolg is gebleven, tot afhaling overgaan en de bestelling automatisch annuleren.Wanneer het product door een vervoerder op het op de bestelbon aangegeven adres wordt afgeleverd, is het de verantwoordelijkheid van de koper om in aanwezigheid van de bezorger de staat van het afgeleverde product te controleren en in geval van schade of ontbrekende voorwerpen voorbehoud te maken op de afleveringsbon of het vervoersbewijs, en eventueel het product te weigeren en de verkoper daarvan in kennis te stellen.7-6 Levering en overdracht van risicoHet risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de klant op het moment dat de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de door E.ZICOM aangewezen vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.7-7 ReserveonderdelenE.ZICOM garandeert de consument de opslag en beschikbaarheid van reserveonderdelen voor de verkochte goederen gedurende een periode van minimaal 3 jaar na de aankoop van het product.Artikelen L. 111-4 en D. 111-4 van het Wetboek van Consumptie:“De verkoper moet op het tijdstip van de aankoop van het goed op het bestelformulier of in de algemene verkoopvoorwaarden of op een andere duurzame drager aan de consument de informatie bevestigen die hij reeds als precontractuele informatie heeft verstrekt en die hem door de fabrikant of de importeur van roerende goederen is verstrekt betreffende de periode gedurende welke of de datum tot welke voor het gebruik van een goed onontbeerlijke reserveonderdelen beschikbaar zijn.”8 ConformiteitDe verkoper verbindt zich ertoe een goed te leveren dat in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften en met de contractuele bepalingen.9 Wettelijke garantie van overeenstemming9-1 Consumenteninformatie
In overeenstemming met de wet neemt E.ZICOM twee garanties op zich: met betrekking tot de conformiteit en met betrekking tot verborgen gebreken van producten. E.ZICOM betaalt de koper terug of ruilt de producten om die kennelijk defect zijn of niet overeenstemmen met de gedane bestelling.<E.ZICOM’s producten zijn gedekt door de wettelijke garantie van 24 maanden.In overeenstemming met de wet neemt het bedrijf E.ZICOM een wettelijke garantie van conformiteit op zich. Zij geldt voor 24 maanden vanaf de levering van de goederen.De wettelijke garantie van conformiteit kan door de consument worden ingeroepen indien:

 • De goederen zijn ongeschikt voor het gebruik dat men gewoonlijk van soortgelijke goederen verwacht;
 • Het stemt niet overeen met de beschrijving van de verkoper;
 • Het heeft niet de eigenschappen die een koper gerechtvaardigd mag verwachten op grond van de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in reclame of etikettering;
 • heeft niet de kenmerken die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld;
 • is ongeschikt voor elk bijzonder door de koper gewenst doel, onder de aandacht van de verkoper gebracht en door hem aanvaard.

Er wordt aan herinnerd dat de wettelijke garantie van conformiteit niet van toepassing is indien:

 • De klant was op de hoogte van het gebrek op het moment van aankoop;
 • De klant kon ten tijde van de aankoop niet onkundig zijn geweest van het gebrek:
 • Het gebrek werd veroorzaakt door materialen die de klant heeft geleverd of toegevoegd.


De volgende zaken zijn uitgesloten van de garantie: schade die het gevolg is van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing van de producten, normale slijtage van de producten, slecht onderhoud van de producten, accidentele schade of schade die het gevolg is van een abnormaal gebruik van de producten, een fout van de klant, zijn opdrachtgever of de gebruikers van het materiaal of een nalatigheid van hun kant bij het uitvoeren van elementaire gebruiksverrichtingen; die welke het gevolg zijn van het gebruik op het materieel of de installatie van andere dan de door de fabrikant aanbevolen producten; die welke het gevolg zijn van een oorzaak buiten het materieel of de installatie of de accessoires ervan (met name stoten, schokken, breuken, uitgravingen, oxidatie, vallen, branden, krassen, …); die welke het gevolg zijn van de progressieve slijtage van het materieel of de installatie. ); die welke overeenkomen met normale progressieve slijtage van het apparaat of zijn accessoires die hun vervanging vereisen; die waarvan de oorzaak of de reparatie door derden is uitgevoerd die noch door E.ZICOM, noch door de fabrikant zijn erkend tijdens de garantieperiode.
Indien de klant de wettelijke garantie van niet-conformiteit toepast, moet u contact opnemen met de onderneming (een antwoord zal zo spoedig mogelijk door E.ZICOM worden verstrekt).per post naar het adres:E.ZICOM46-48 RUE GAY LUSSAC94430 CHENNEVIERES SUR MARNE: 01.43.89.25.79per e-mail: https://sav.e-zicom.comOm een probleem of een defect aan een product op te lossen, kan de klant ook contact opnemen met het bedrijf E.ZICOM op de website www.eziclean.com in de rubriek “hulp nodig”: https://eziclean.com/besoin-daide/ De firma E.ZICOM biedt u dan een gratis service aan voor het terugsturen van uw product :Het omvat:* Retourzending* Verwerkingskosten* Verwerking binnen maximaal 21 werkdagen (gemiddeld binnen 5 dagen)Voor alle verzoeken om terugzending na de verkoopdienst worden de verzendkosten van klanten uit de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen door E.ZICOM vergoed via de Colissimo-service (alleen).
In geval van een defect dat niet onder de garantie valt, of het opsturen van een dossier voor de dienst na verkoop met ontbrekende administratieve documenten, zal de klant een forfaitair bedrag van € 99,00 incl. belasting worden toegestuurd. Indien de prijsopgave wordt geweigerd, wordt het toestel teruggestuurd na ontvangst van het ondertekende exemplaar van de geweigerde prijsopgave en een betaling van €32,00 inclusief BTW voor administratie, opslag en retourzending van het product.De verkoper herinnert eraan dat:

 • de klant heeft een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om met de verkoper te handelen,
 • dat hij mag kiezen tussen vervanging en herstel van het goed. De klant kan ook een volledige (door het product terug te sturen) of gedeeltelijke (door het product te houden) terugbetaling krijgen als deze twee opties onmogelijk zijn, niet binnen een maand na de klacht van de klant kunnen worden uitgevoerd of een groot ongemak veroorzaken.
 • Dat de klant het recht heeft om te kiezen tussen vervanging en reparatie van het goed.
 • dat de klant is vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende twee jaar voor nieuwe goederen en zes maanden voor tweedehands goederen,
 • dat de klant ook een beroep kan doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1640 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dat geval kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs.

9-2 Toepassing van de conformiteitsgarantie
10 garantie op verborgen gebreken
De klant kan beslissen de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen.In dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.11 Commerciële garantie11-1 ConsumenteninformatieLos van de handelsgarantie blijft de verkoper gebonden door de wettelijke conformiteitsgarantie bedoeld in de artikelen L. 217-4 tot L. 217-12 van dit wetboek en die met betrekking tot gebreken aan het verkochte goed, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek .11-2 Definitie van de handelsgarantieE.ZICOM biedt zijn klanten een commerciële garantie van 1 jaar die ingaat de dag na de laatste dag van de wettelijke garantie van 2 jaar. Om te kunnen profiteren van deze commerciële garantieverlenging van 1 jaar, moet u uw product registreren op de website www.eziclean.com in de sectie “PRODUCT REGISTRATIE” en de voorwaarden van het contract voor de garantieverlenging accepteren.Meer informatie over onze commerciële garantie: COMMERCIËLE-ARRANTIE
11-3 Garantieovereenkomst
11-4 Doel en voorwaarden van de garantieDe verkoper verbindt zich ertoe het verkochte product te herstellen of te vervangen onder welbepaalde voorwaarden indien er zich binnen het jaar na het einde van de wettelijke garantieperiode een gebrek voordoet.11-5 Tijdsduur van stilstand van het product als gevolg van reparatieOvereenkomstig artikel L. 217-16 van de Franse consumentenwet wordt elke periode van stilstand van ten minste zeven dagen die te wijten is aan de reparatie van het onder de garantie vallende product, toegevoegd aan de duur van de oorspronkelijk toegekende garantie.12- UitpakkenDeze procedure is van toepassing op een defect dat zich voordoet en wordt gemeld aan E.ZICOM of haar wederverkoper partner binnen 10 dagen na de factuurdatum en/of ontvangst van het product.Teneinde aan de eisen van de klant te voldoen, zal E.ZICOM zorgen voor de verzending van een nieuw vervangend product, onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden die in het “Aanvaardingsformulier” zijn uiteengezet. Dit formulier zal naar de Klant worden gestuurd nadat deze contact heeft opgenomen met E.ZICOM en dat, de Klant de opening van een dossier voor uitpakfout bevestigt vanuit zijn beveiligde klantenzone, per e-mail of per telefoon.13 Aansprakelijkheid, overmacht, boeteclausule13-1 Vrijstelling van aansprakelijkheid en overmachtDe verkoper is niet aansprakelijk in geval van niet-nakoming of slechte uitvoering van de overeenkomst, hetzij ten gevolge van een handeling van de koper, hetzij ten gevolge van een onoverkomelijke en onvoorzienbare handeling van een derde bij de overeenkomst, hetzij ten gevolge van een daad van overmacht.13-2 StrafclausuleIn alle gevallen van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de koper, zal het bij de bestelling gestorte voorschot door de verkoper als schadevergoeding worden ingehouden.14 AnnuleringsclausuleDe annulering van de bestelling in de gevallen voorzien in deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt uitgesproken bij gewone aangetekende brief met verzoek om ontvangstbevestiging en is van rechtswege en zonder enige gerechtelijke formaliteit verworven.15 Intellectuele eigendomAlle teksten, commentaren, werken, illustraties en beelden die op de website www.eziclean.com worden weergegeven, zijn voorbehouden krachtens de wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom en voor de hele wereld. In dit verband en overeenkomstig de bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle is alleen het gebruik voor privé-doeleinden toegestaan, behoudens afwijkende of zelfs restrictievere bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle. Elk ander gebruik vormt een inbreuk en is strafbaar volgens het Wetboek van Intellectuele Eigendom, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van E.ZICOM. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de elektronische catalogus of van een website van E.ZICOM is strikt verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.
E.ZICOM bezit de intellectuele eigendomsrechten op alle elementen waaruit de site bestaat (zoals, maar niet beperkt tot, de domeinnaam, de tekstuele en grafische inhoud, de structuur, het ontwerp, de illustraties, het naam- en grafisch charter, de software en de broncodes, de merknamen, de figuratieve of semi-figuratieve, de logo’s, de foto’s, de gereproduceerde tekeningen en modellen, de producten) die beschermd zijn door de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats aan de gebruiker van deze site of aan de klanten. Alle reproductierechten en elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, evenals het leggen van een hypertext link naar deze website zijn voorbehouden en onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van E.ZICOM. Toegang tot deze site geeft de gebruiker alleen de toestemming om de inhoud op persoonlijke en privé-basis te bekijken en om bestellingen te plaatsen.
Noch het loutere lezen van de site, noch het gebruik ervan, noch het feit dat een bestelling wordt geplaatst en een aankoop wordt gedaan via de site, brengt op enigerlei wijze, nu of in de toekomst, een overdracht met zich mee, zelfs gedeeltelijk, van deze rechten of van de economische rechten ten voordele van de internetgebruiker, de klant of enige derde.
Elk gebruik, verspreiding en/of reproductie – zelfs gedeeltelijk, identiek of door wijziging of aanpassing van een of meer van de voornoemde elementen die de Site vormen, voorgesteld of verkocht worden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van E.ZICOM, is strikt verboden en zal gerechtelijk kunnen worden vervolgd wegens inbreuk op de rechten van de eigenaars ervan (acties wegens namaak, oneerlijke concurrentie, inbreuk op de beeldrechten, enz.)16 Verwerking van persoonsgegevensInternetgebruikers die niet de informatie wensen te verstrekken die nodig is om een persoonlijke ruimte te creëren, kunnen op de site surfen maar geen bestellingen plaatsen.De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bij de bestelling worden verzameld, is bedoeld om een verkoopovereenkomst te sluiten.Elke eerste bestelling of eerste inschrijving op de nieuwsbrief van E.ZICOM wordt pas gevalideerd nadat de klant of de persoon die zijn aansluitingsidentificatoren invult, zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het verzamelen door E.ZICOM van de persoonlijke gegevens die hij meedeelt (met inbegrip van zijn IP-adres). De verzamelde informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door E.ZICOM en haar medewerkers, met als enig doel het beheer van de bestelling en de opvolging ervan, alsmede voor informatie met betrekking tot de activiteiten van E.ZICOM.De verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie. Alle klanten of gebruikers van de instrumenten van E.ZICOM hebben recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting, verwijdering en verzet tegen alle persoonlijke informatie die op hen betrekking heeft, door een schriftelijk verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: contact@e-zicom.com, of per post naar het adres van de onderneming :E.ZICOM46-48 RUE GAY LUSSAC94430 CHENNEVIERES SUR MARNE17 Geschillenbeslechting17-1 claimKlachten moeten worden gericht aan de klantendienst van het bedrijf op het volgende adres.E.ZICOM46-48 RUE GAY LUSSAC94430 CHENNEVIERES SUR MARNE17-2 BemiddelingIndien het verzoek om een klacht bij de klantendienst geen resultaat oplevert of deze dienst niet binnen 30 dagen reageert, kan de consument het geschil tussen hem en zijn contractant voorleggen aan de bemiddelaar, die in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal trachten de partijen tot elkaar te brengen om tot een minnelijke schikking te komen.FEVAD’s e-commerce bemiddelaar.60 rue la Boétie75008 ParijsIn geval van een geschil moet u eerst contact opnemen met de klantendienst van E.ZICOM via de rubriek “HULP NODIG” op de website www.eziclean.com of door te bellen naar 01.43.89.25.79 (nummer zonder toeslag voor een vaste lijn in continentaal Frankrijk), van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen, van 9u tot 12u en van 14u tot 16u, of anders per post naar het hieronder vermelde adres:E.ZICOM46-48 RUE GAY LUSSAC94430 CHENNEVIERES SUR MARNEIndien binnen 21 dagen na uw verzoek geen oplossing is gevonden, kunt u de zaak voorleggen aan de bemiddelaar, die kosteloos naar een minnelijke schikking zal streven.17-3 BevoegdheidsclausuleDe bevoegde rechter is die van de woonplaats van de verweerder (art. 42 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) of die van de feitelijke levering van de goederen of verrichting van de dienst (art. 46 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).18 Taal en toepasselijk rechtDe taal van het contract is Frans. Het op de overeenkomst toepasselijke recht is het Franse recht.19 Informatie over het inleveren en inzamelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuurElektrisch en elektronisch materiaal dat aan het einde van zijn levenscyclus is, verouderd is of niet meer functioneert, mag niet bij het grofvuil of in de selectieve sorteerbakken van zijn gemeente worden gegooid, en dit in toepassing van het decreet nr. 2020-1455 van 27 november 2020. Deze verordening beoogt met name de beperking van de verspilling van grondstoffen en de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid door te voorkomen dat de in bepaalde apparaten aanwezige stoffen zich in de natuur verspreiden.

Bij aankoop via onze website www.eziclean.com, biedt het bedrijf E.ZICOM aan om het oude apparaat (van gelijkwaardige aard en grootte) gratis terug te nemen van de consument, zodat het verwerkt kan worden in een geschikt recyclagekanaal.Het oude apparaat wordt ingeleverd bij een plaatselijk inzamelpunt. Vind de inzamelpunten bij u in de buurt via onderstaande link:https://www.ecosystem.eco/fr/recherche-point-de-collecte?gclid=EAIaIQobChMIqKzCktby7QIV0_ZRCh019wPQEAAYASABEgIme_D_BwE De onderneming E.ZICOM kan evenwel de terugname weigeren van het gebruikte product dat, als gevolg van verontreiniging of slechte behandeling, een risico voor de veiligheid en de gezondheid van het met de terugname belaste personeel inhoudt dat niet kan worden vermeden met de gebruikelijke persoonlijke beschermingsmiddelen of de gebruikelijke verpakkingswijzen die door de producenten of hun eco-organisme ter beschikking zijn gesteld overeenkomstig artikel R. 541-165.
20 Aanvullende informatie over het bedrijf E.ZICOME.ZICOM SAS46-48 rue Gay Lussac94430 CHENNEVIERES SUR MARNEFRANKRIJKkapitaal van 230.000€siret: 523 491 066Intracommunautair BTW-nummer:FR45 523 491 066

Artikel L. 111-1, 5º van de Consumentenwet “Informatie betreffende wettelijke garanties, het bestaan van dergelijke garanties en de procedures voor de tenuitvoerlegging ervan” . Voor de toepassing van artikel L. 111-1, 5º, verstrekt de handelaar de consument de volgende informatie: “In voorkomend geval, het bestaan en de wijze van uitoefening van de wettelijke conformiteitsgarantie bedoeld in de artikelen L. 217-4 tot en met L. 217-13 van dit wetboek en die van de gebreken van de verkochte zaak onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen 1641 tot en met 1648 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede, in voorkomend geval, de handelsgarantie en de service na verkoop in de zin van respectievelijk de artikelen L. 217-15 en L. 217-17 van dit wetboek.” “De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op consumentenovereenkomsten, vermelden: Artikel L. 211-2 van de Consumentenwet Op de bij besluit van de minister van Economie vastgestelde wijze, het bestaan, de uitvoeringsvoorwaarden en de inhoud van de door de verkoper verschuldigde wettelijke conformiteitsgarantie en garantie met betrekking tot gebreken aan het verkochte goed; In voorkomend geval, het bestaan van een handelsgarantie en een dienst.” Besluit van 18 december 2014 betreffende de gegevens in de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de juridische waarborgen “Art. 1er – Krachtens artikel L. 133-3 van het Wetboek van Consumentenrecht moeten de algemene verkoopvoorwaarden van consumentenovereenkomsten de naam en het adres bevatten van de verkoper die de conformiteit van het goed met de overeenkomst garandeert, zodat de consument aanspraak kan maken op de wettelijke conformiteitsgarantie van de artikelen L. 211-4 en volgende van het Wetboek van Consumentenrecht of op de garantie voor gebreken van het verkochte goed in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Art. 2 – De algemene verkoopsvoorwaarden van consumentencontracten vermelden dat de verkoper aansprakelijk is voor gebreken in de overeenstemming van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden van artikel L. 211-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht en voor verborgen gebreken in de verkochte goederen onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek. Art. 3 – De algemene verkoopsvoorwaarden van consumentenovereenkomsten bevatten in een kader de informatie op grond waarvan de consument, wanneer hij handelt in wettelijke garantie van conformiteit: heeft een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen te handelen; kunnen kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden bepaald in artikel L. 211-9 van het Wetboek van Consumentenrecht; is vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de zes maanden volgend op de levering van de goederen. Deze periode wordt vanaf 18 maart 2016 verlengd tot vierentwintig maanden, behalve voor tweedehands goederen. In hetzelfde kader wordt eraan herinnerd dat de wettelijke conformiteitsgarantie onafhankelijk van een eventueel toegekende commerciële garantie geldt. Hij herinnert eraan dat de consument kan besluiten gebruik te maken van de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dat geval kan kiezen tussen ontbinding van de koop of verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. Art. 4 – Dit decreet treedt in werking op 1er maart 2015. Art. 5 – De directeur-generaal Concurrentie, Consumentenzaken en Fraudebestrijding is belast met de uitvoering van deze beschikking, die in het Publikatieblad van de Franse Republiek zal worden bekendgemaakt. Gedaan op 18 december 2014.”  
Artikel L. 111-1, 4º van de Consumentenwet:   “Voordat de consument gebonden is door een overeenkomst betreffende de verkoop van goederen of de verlening van diensten, verstrekt de handelaar de consument op leesbare en begrijpelijke wijze de volgende informatie:   <4. Informatie over het bestaan en de uitvoering van garanties en andere contractuele voorwaarden. De lijst en de precieze inhoud van deze informatie worden bij decreet door de Raad van State vastgesteld.”     “Voor de toepassing van artikel L. 111-1, 4º, verstrekt de handelaar de consument de volgende informatie:   c) In voorkomend geval, het bestaan en de voorwaarden voor de uitoefening van de wettelijke garantie van overeenstemming bedoeld in de artikelen L. 217-4 tot L. 217-14 van dit wetboek en die van gebreken aan de verkochte zaak onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek alsmede, in voorkomend geval, de commerciële garantie en de service na verkoop in de zin van respectievelijk de artikelen L. 217-15 en L. 217-17 van dit wetboek.” Artikel L. 211-2 van de consumentenwet:   “De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op consumentenovereenkomsten, vermelden :   Op de bij besluit van de minister van Economische Zaken vastgestelde wijze, het bestaan, de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging en de inhoud van de door de verkoper verschuldigde wettelijke conformiteitsgarantie en garantie met betrekking tot gebreken aan het verkochte goed ; In voorkomend geval, het bestaan van een handelsgarantie en een service na verkoop”. Onafhankelijk van een eventuele commerciële garantie is de verkoper aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken onder de voorwaarden van artikel L. 217-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht en voor verborgen gebreken in de verkochte goederen onder de voorwaarden van artikel 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.
Artikel L. 217-4 van de Consumentenwet:   “De verkoper is verplicht de goederen conform de overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor alle gebreken in conformiteit die op het tijdstip van levering bestaan.   Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.  

Artikel L. 217-5 van de consumentenwetgeving:

  “De goederen zijn in overeenstemming met het contract :   als het geschikt is voor het gebruik dat men gewoonlijk van soortgelijke goederen verwacht en, indien van toepassing als het overeenkomt met de beschrijving die de verkoper heeft gegeven en de kwaliteiten heeft die hij aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of een model ; – als het de eigenschappen bezit die een koper, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering, gerechtvaardigd mag verwachten; <2. Of indien zij de kenmerken vertoont die de partijen in onderling overleg hebben vastgesteld, of geschikt is voor elk bijzonder door de koper gewenst doel, dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard.  

Artikel L. 217-6 van de consumentenwetgeving:

De verkoper is niet gebonden door de publieke verklaringen van de producent of zijn vertegenwoordiger indien vaststaat dat hij deze niet kende en niet legitiem in staat was deze te kennen.

 

Artikel L. 217-7 van de consumentenwetgeving:

 

Conformiteitsgebreken die zich binnen een periode van vierentwintig maanden na levering voordoen

 
Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:   “De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zozeer verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij van die gebreken op de hoogte was geweest.”       “De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek”.  
Artikel L. 217-15 van de Consumentenwet: “Onder handelsgarantie wordt verstaan iedere contractuele verbintenis van een handelaar jegens de consument om de aankoopprijs terug te betalen of de goederen te vervangen of te herstellen, naast zijn wettelijke verplichtingen om de conformiteit van de goederen te garanderen.”
Artikel L. 217-15 van de Consumentenwet: “De handelsgarantie maakt het voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst, waarvan de koper een exemplaar ontvangt.   In het contract worden de inhoud van de garantie, de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging ervan, de prijs, de duur, het territoriale toepassingsgebied en de naam en het adres van de garant vermeld en wordt artikel L. 211-16 overgenomen”.  
Artikel R541-161  

Wanneer de verkoop plaatsvindt in een winkel en zonder levering, vindt de terugzending van gebruikte producten plaats op de plaats van verkoop of in de onmiddellijke nabijheid.

 

Wanneer de verkoop onder rembours gebeurt, gebeurt de terugzending van gebruikte producten op de plaats van levering, of op een plaatselijk inzamelpunt dat de distributeur financiert en organiseert of laat organiseren wanneer de producten zonder uitrusting kunnen worden vervoerd, of door te voorzien in een retouroplossing zonder kosten voor de houder zoals een postdienst of een gelijkwaardig middel wanneer de kenmerken van de gebruikte producten dit toelaten. Het gebruikte product kan rechtstreeks worden ingeleverd bij een afvalpreventie- of afvalbeheerbedrijf dat een contract heeft met een erkende milieuorganisatie voor deze categorie producten, wanneer deze organisatie dit aanbiedt.

.
Artikel R541-162  

De in artikel L. 541-10-8 bedoelde terugnameplicht geldt binnen de grenzen van producten van gelijke aard en afmetingen die door de distributeur te koop worden aangeboden.

 

Wanneer de distributeur tijdelijk producten te koop aanbiedt, is hij niet verplicht te zorgen voor de terugname van gebruikte producten als bedoeld in artikel L. 541-10-8, II, buiten de periodes van verkoop.

.
Artikel R541-163  

De eindgebruiker wordt op de plaats van verkoop op een zichtbare, leesbare en gemakkelijk toegankelijke wijze en vóór het sluiten van de koop in kennis gesteld van de inruilvoorwaarden die hem ter beschikking worden gesteld. Bij verkoop op afstand ziet de distributeur erop toe dat deze informatie vóór het sluiten van de verkoop op een zichtbare, leesbare en gemakkelijk toegankelijke wijze aan de koper wordt verstrekt.

De eindgebruiker wordt op het verkooppunt en vóór het sluiten van de verkoop op de hoogte gebracht van de inruilvoorwaarden die voor hem gelden.
Artikel R541-164  

De distributeur kan de terugname weigeren van het gebruikte product dat, als gevolg van verontreiniging of onjuiste behandeling, een risico voor de veiligheid en de gezondheid van het met de terugname belaste personeel oplevert dat niet kan worden vermeden met de gebruikelijke persoonlijke beschermingsmiddelen of de gebruikelijke wijzen van verpakking die door de producenten of hun milieuorganisatie ter beschikking zijn gesteld overeenkomstig artikel R. 541-165.

 

In dit geval is de distributeur verplicht de houder van het geweigerde gebruikte product op de hoogte te brengen van de alternatieve terugname-oplossingen.