Commerciële garantieovereenkomst

Er wordt een handelsgarantie voorgesteld voor een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag na de laatste dag van de wettelijke garantie om de conformiteit van een goed of apparaat te garanderen, naast de conformiteitsgarantie die voortvloeit uit de artikelen L. 217-4 en volgende van het Franse consumentenwetboek.

Het doel van deze onderhavige commerciële garantie is om de terugbetaling, vervanging of reparatie van het gekochte goed of apparaat te garanderen.

De verkoper is verplicht een goed of apparaat te leveren dat voldoet aan de bestelling.

De verkoper verbindt zich ertoe om alle interventies uit te voeren die nodig zijn voor de goede werking van het toestel en die niet gedekt zijn door de wettelijke garantie.

De commerciële garantie verschilt van de wettelijke garantie op conformiteit en de wettelijke garantie op verborgen gebreken.

De koper kan naar keuze een beroep doen op de commerciële garantie of op een van de twee wettelijke garanties.

De garantie treedt in werking zodra zich tijdens de garantieperiode een gebrek voordoet en de koper hoeft niet te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond en niet zichtbaar was op het tijdstip van de levering.

De verkoper blijft gebonden door de wettelijke conformiteitsgarantie vermeld in de artikelen L. 217-15 tot L. 217-17 van het Franse consumentenwetboek en die met betrekking tot gebreken aan het verkochte goed, onder de voorwaarden vermeld in de artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

1 Over de garantie van conformiteit :

De artikelen L. 217-4 van het Franse consumentenwetboek.

“De verkoper levert de goederen conform de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het ogenblik van de levering bestaat.

Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie, wanneer deze hem op grond van het contract is toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.”

Artikel L. 217-5 van het Franse consumentenwetboek.

“Het goed is conform het contract:

1º Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van een soortgelijk goed en, in voorkomend geval:

— indien het beantwoordt aan de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de verkoper aan de koper heeft getoond in de vorm van een monster of model;

— indien het de eigenschappen bezit die een koper gerechtvaardigd mag verwachten op grond van de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in de reclame of de etikettering;

2º Of indien het de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld, of geschikt is voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard.”

Artikel L. 217-12 van het Franse consumentenwetboek.

“Gerechtelijke stappen voortvloeiend uit een gebrek van conformiteit van de goederen, verjaren na een termijn van twee jaar na de levering van de goederen.” (Frans consumenten wetboek., art. L. 217-12).

2. Over de commerciële garantie en de periode van stilleggen, voor het herstel van het goed dat onder de commerciële garantie valt

Artikel L. 217-16 van het Franse consumentenwetboek.

“Wanneer de koper de verkoper tijdens de looptijd van de aan hem verleende commerciële garantie bij de verwerving of herstelling van roerende goederen verzoekt deze goederen in de oorspronkelijke, door de garantie gedekte staat te herstellen, wordt een eventuele periode van stilleggen van ten minste zeven dagen opgeteld bij de resterende looptijd van de garantie.

Deze periode loopt vanaf de datum van het verzoek om de interventie van de koper of vanaf de datum waarop de betrokken goederen ter beschikking worden gesteld voor reparatie, indien deze beschikbaar zijn na het verzoek om interventie”.

3 Over de garantie voor verborgen gebreken

Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek

“De verkoper is gebonden aan de garantie wegens verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dat gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben aangeschaft, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij deze gebreken had gekend.”

Artikel 1648, lid 1st van het Franse burgerlijk wetboek

“De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.”

4 Prijs

De koper hoeft niets bovenop de verkoopprijs te betalen.

5 Garantiebeperking

De aangeboden diensten zijn beperkt.

Onze apparaten moeten continu werken in een normale huiselijke omgeving. Als een apparaat voor het beoogde doel wordt gebruikt en binnen de garantieperiode defect raakt, zijn wij verantwoordelijk voor het repareren of vervangen van het apparaat.

Onder bepaalde omstandigheden echter dekt de garantie niet de reparatie of vervanging van een apparaat. Deze omstandigheden worden duidelijk vermeld:

 • Normale slijtage, inclusief onderdelen die na verloop van tijd kunnen slijten (zekering, riem, borstel, batterijen, filters enz.).
 • Accidentele schade
 • Schade als gevolg van gebruik dat niet in overeenstemming is met het typeplaatje.
 • Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de onderhoudsaanbevelingen voor het toestel.
 • Verwijdering van obstructies. Als uw apparaat is geblokkeerd, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor details over het deblokkeren van het apparaat. In geval van twijfel kunt u de klantenservice gratis bellen op 01.43.89.25.79.
 • Schade veroorzaakt door externe bronnen zoals transport, weer, stroomuitval of stroompieken.
 • Storingen veroorzaakt door:
  • Onzorgvuldig gebruik, verkeerd gebruik, onjuiste behandeling of onzorgvuldige bediening van het apparaat;
  • gebruik van de stofzuiger niet in overeenstemming met de gebruikershandleiding;
  • Gebruik van een apparaat voor andere doeleinden dan het normale huishoudelijke gebruik in het land waar het is gekocht.
  • Het gebruik van onderdelen die niet volgens de instructies zijn gemonteerd of geïnstalleerd.
  • Het gebruik van onderdelen en accessoires die geen originele onderdelen zijn.
  • Foutieve installatie of montage.
  • Reparaties of wijzigingen door andere partijen dan de verkoper.

6 Territoriaal toepassingsgebied

De commerciële garantie is door de verkoper op het gehele nationale grondgebied verschuldigd.